Recent content by TCTB

 1. T

  Events Sự kiện CAO THỦ SOI CẦU hàng tuần

  TCTB 2/4 45,54,65,56,75,57,85,58,95,59,08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,68,86,78,87,98,89
 2. T

  Events Sự kiện CAO THỦ SOI CẦU hàng tuần

  TCTB 11/4 21,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,45,46,47,48,49,51,67,68,98
 3. T

  Events Sự kiện CAO THỦ SOI CẦU hàng tuần

  TCTB 05/04/2021 13,26,29,31,36,37,38,42,43,46,57,59,62,66,68,71,74,75,78,82,83,85,89,94,96,98
 4. T

  Events Sự kiện CAO THỦ SOI CẦU hàng tuần

  TCTB 2/4 43,44254,45,64,46,74,47,84,48,94,49,16,61,26,17,71,27,72,37,73,57,75,87,78,97
 5. T

  Events Sự kiện CAO THỦ SOI CẦU hàng tuần

  TCTB dàn dự thi ngày 1/4/2021 01,10,20,030,40,04,80,08,90,09,14,41,24,42,34,43,54,94,49,17,71,27,72,75,87,78
 6. T

  Events Chốt số dự thi CAO THỦ SOI CẦU LẦN 2

  Dàn Dự thi 10/3 TCTB (8 số) 14,41,25,52,36,63,97,79 (3 6 số) 01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,09,90,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99 (6 4 số)...
 7. T

  Events Chốt số dự thi CAO THỦ SOI CẦU LẦN 2

  TCTB MIỀN BẮC 08/03 (64 số) 01,02,20,08,80,11,12,21,14,41, 51,15,16,61,17,71,23,32,24,42, 25,52,26,62,27,72,28,82,33,34, 43,35,53,36,63,37,73,39,93,44, 46,64,47,74,49,94,56,65,57,75, 59,95,68,86,67,76,77,78,87,97, 79,98,89,99, (36 số)...
 8. T

  Events Chốt số dự thi CAO THỦ SOI CẦU LẦN 2

  TCTB MIỀN BẮC 05/03 (64 số) 01,02,20,08,80,11,12,21,14,41, 51,15,16,61,17,71,23,32,24,42, 25,52,26,62,27,72,28,82,33,34, 43,35,53,36,63,37,73,39,93,44, 46,64,47,74,49,94,56,65,57,75, 59,95,68,86,67,76,77,78,87,97, 79,98,89,99, (36 số)...
 9. T

  Events Chốt số dự thi CAO THỦ SOI CẦU LẦN 2

  TCTB MIỀN BẮC 04/03 (64 số) 01,02,20,08,80,11,12,21,14,41, 51,15,16,61,17,71,23,32,24,42, 25,52,26,62,27,72,28,82,33,34, 43,35,53,36,63,37,73,39,93,44, 46,64,47,74,49,94,56,65,57,75, 59,95,68,86,67,76,77,78,87,97, 79,98,89,99, (36 số)...
 10. T

  Events Chốt số dự thi CAO THỦ SOI CẦU LẦN 2

  TCTB MIỀN BẮC 02/03 Dàn số dự thi: (64 số) 06,09,10,12,13,14,15,16,19,20,21,23,24,25,26,29,30,31,32,34,35,36,39,40,41,42,43,45,46,49,50,51,52,53,54,56,59,60,61,62,63,64,65,69,70,71,80,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,99,97,98 (36 số)...
 11. T

  Events Chốt số dự thi CAO THỦ SOI CẦU LẦN 2

  TCTB MIỀN BẮC 01/03 (64 số) 01,02,20,08,80,11,12,21,14,41, 51,15,16,61,17,71,23,32,24,42, 25,52,26,62,27,72,28,82,33,34, 43,35,53,36,63,37,73,39,93,44, 46,64,47,74,49,94,56,65,57,75, 59,95,68,86,67,76,77,78,87,97, 79,98,89,99, (36 số)...
 12. T

  Chốt số Chốt số "CAO THỦ SOI CẦU"

  TCTB MIỀN BẮC 10/02 Dàn số dự thi: (49 số) 00,01,02,03,04,05,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79 (29 số) 00,01,02,03,04,05,35,39,40,41,42,43,46,47,49,50,51,52,53,54,59,60,61,65,67,69,72,76,79 (19 số)...
 13. T

  Chốt số Chốt số "CAO THỦ SOI CẦU"

  TCTB MIỀN BẮC 09/02 Dàn số dự thi: (49 số) 02,03,04,05,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,16,18 (29 số) 02,03,04,05,35,39,40,41,42,43,46,47,49,50,51,52,53,54,59,60,61,65,67,69,72,76,79,16,18 (19 số)...
 14. T

  Chốt số Chốt số "CAO THỦ SOI CẦU"

  TCTB MIỀN BẮC 08/02 Dàn số dự thi: (49 số) 34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,91,92,93,94,95,96,97,98 (29 số) 35,39,40,41,42,43,46,47,49,50,51,52,53,54,59,60,61,65,67,69,72,76,79,91,92,93,94,97,98 (19 số)...
 15. T

  Chốt số Chốt số "CAO THỦ SOI CẦU"

  TCTB MIỀN BẮC 06/07 Dàn số dự thi: (49 số) 34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,91,92,93,94,95,96,97,98 (29 số) 35,39,40,41,42,43,46,47,49,50,51,52,53,54,59,60,61,65,67,69,72,76,79,91,92,93,94,97,98 (19 số)...

Liên kếtTop