Recent content by Driven

 1. D

  Events Chốt số dự thi CAO THỦ SOI CẦU LẦN 2

  driven Miền Bắc 05/03/2021 Dàn số dự thi: Dàn đề 8 Số: 01,02,03,04,05,06,07,08 Dàn đề 36 số: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 Dàn đề 64 số...
 2. D

  Events Chốt số dự thi CAO THỦ SOI CẦU LẦN 2

  driven Dàn dự thi ngày 03/03/2021 (8 số) 14,41,25,52,36,63,97,79 (3 6 số) 01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,09,90,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99 (6 4 số)...
 3. D

  Events Chốt số dự thi CAO THỦ SOI CẦU LẦN 2

  driven 02/03/2021 Dàn đề 8 Số: 69,96,35,63,53,36,99,88 Dàn đề 36 số: 01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,03,30,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39 Dàn đề 64...
 4. D

  Events Chốt số dự thi CAO THỦ SOI CẦU LẦN 2

  driven Miền Bắc 01/03/2021 Dàn số dự thi: Dàn đề 8 Số: 01,02,03,04,05,06,07,08 Dàn đề 36 số: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 Dàn đề 64 số...
 5. D

  Chốt số Chốt số "CAO THỦ SOI CẦU"

  9/2/2021 driven DÀN 49s: 00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,90,09,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39 DÀN 29s: 30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,90,09,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19 DÀN 19s...
 6. D

  Chốt số Chốt số "CAO THỦ SOI CẦU"

  driven Dàn dự thi NGÀY 08/02/2021 (19 số) 03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39 (29 số) 03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,06,60,16,61,26,62,46,64,56,65, (49 số)...
 7. D

  Chốt số Chốt số "CAO THỦ SOI CẦU"

  driven 7/2/2021 DÀN 49s: 00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,90,09,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39 DÀN 29s: 30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,90,09,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19 DÀN 19s...
 8. D

  Chốt số Chốt số "CAO THỦ SOI CẦU"

  MIỀN BẮC 4/2 20121 (4 9 số) 06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,78,87,88,98,89,05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,75,57 (2 9 số) 06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,08,80,18,81,28,82,38,83,48,84, (1 9 số)...
 9. D

  Chốt số Chốt số "CAO THỦ SOI CẦU"

  Driven Dàn dự thi NGÀY 03/02/2021 (9 số) 01,02,03,04,05,06,07,08,09 (19 số) 09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99. (36 số) 00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89 chơi lại dàn cũ cho oách
 10. D

  Chốt số Chốt số "CAO THỦ SOI CẦU"

  Driven Dàn dự thi NGÀY 02/02/2021 (9 số) 01,02,03,04,05,06,07,08,09 (19 số) 09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99. (36 số) 00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89
 11. D

  Thông báo TÌM HIỂU CUỘC THI “CAO THỦ SOI CẦU”

  Dàn dự thi ngày 01/02/2021: (3 6 số): 04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,08,80,18,81,28,82,38,83,58,85,68,86,78,87,88,98,89 (1 9 số): 02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29, (9 số): 23,32,65,64,58,96,78,52,67
 12. D

  Thông báo TÌM HIỂU CUỘC THI “CAO THỦ SOI CẦU”

  đúng rồi em. chị cũng dự thi. biết đâu chị em mình chúng thưởng lại có cái tết ấm.
 13. D

  Thông báo TÌM HIỂU CUỘC THI “CAO THỦ SOI CẦU”

  driven Dàn dự thi NGÀY 29/01/2021 (9 số) 60,39,45,67,21,51,26,32,23 (19 số) 06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69, (3 6 số) 07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79,08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,88,98,89

Liên kếtTop